Žádosti podané v 9. výzvě na environmentální vzdělávání několikanásobně překročily alokovanou částku, stále ale probíhá LXV. výzva v OPŽP

06.03.2015 14:06

V pátek 27. února 2015 byl ukončen příjem žádostí v 9. výzvě pro oblast environmentálního vzdělávání. Výzva z Národních programů SFŽP ČR byla otevřena od 26. listopadu 2014 a celkem jsme obdrželi 229 žádostí za 121,6 milionů korun, což několikanásobně překračuje alokovanou sumu, která je 20 milionů.
 

Výzva byla směřována do dvou základních oblastí. Na materiální a technické vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP, nákup exteriérových i interiérových prvků a pomůcek za účelem zkvalitnění a modernizace služeb pro veřejnost s realizací nákupu v roce 2015. Druhou podporovanou oblastí jsou opatření ke stabilizaci klíčových projektů a programů EVVO a EP s nadregionálním dopadem, které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Zájemce o podporu v oblasti environmentálního vzdělávání zároveň upozorňujeme, že do 23. března je možné podávat žádosti v LXV. výzvě v Operačním programu Životní prostředí, kde je k dispozici 100 milionů korun s maximální částkou na jeden projekt ve výši 10 milionů Kč.

V LXV. výzvě je možné žádat o dotaci na stavební úpravy (rekonstrukce, dostavba, přístavba) stávajících environmentálních center a poraden a také na jejich technické vybavení. Dále na úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. A také na vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.

Žádosti je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty, v případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je tedy třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽPwww.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.