Výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace

01.06.2015 14:28

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory.

Úvodní informace

V únoru 2015 schválila vláda ČR usnesením č. 87/2015 jednotlivé programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020, prostřednictvím kterých bude v následujících letech poskytována českým podnikatelům a dalším oprávněným příjemcům podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé o podporu budou své projekty předkládat v rámci výzev vyhlašovaných Řídícím orgánem tohoto operačního programu — Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dne 29. dubna 2015 byl Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) schválen Evropskou komisí, dne 28. května 2015 schválil Monitorovací výbor OP PIK výběrová kriteria, což je jedna ze základních podmínek pro oficiální vyhlášení výzev Řídícím orgánem.

Řídící orgán OP PIK nyní zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů pro žadatele o podporu. Na níže uvedených webových stránkách jsou zveřejněny plné texty výzev, výběrová kritéria pro hodnocení projektů a další potřebné přílohy, ve kterých nalezne žadatel komplexní informace pro přípravu projektů v souvislosti se záměrem podat žádost o podporu. U většiny výzev bude podání žádostí o podporu do OP PIK probíhat ve dvou fázích — nejdříve podáním tzv. předběžné žádosti a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů.

Pro většinu nyní zveřejněných výzev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu červen — srpen 2015 a příjem plných žádostí v termínu září — listopad 2015. Přesné termíny příjmu žádostí, včetně druhu výzvy, typu žádosti a finančních alokací na výzvu jsou uvedeny v přiloženém harmonogramu výzev. U kontinuálních (průběžných) výzev bude hodnocení došlých žádostí o podporu probíhat na základě data podání plné žádosti.

Žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel podávat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory vztahující se k žadateli jsou stanoveny v informačním systém IS KP14+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu nalezne žadatel v příloze každé výzvy "Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu".

 

Zdroj: www.mpo.cz/dokument158414.html