Výzva OPZ - Projekty zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

18.09.2015 12:39

Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.

Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Podporované aktivity:

1. Okruh aktivit
 Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
 Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
 Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
 Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
 Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
 Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.
 Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
 Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.
 Profesionalizace státní služby
2. Okruh aktivit
Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří
3. Okruh aktivit
Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci
 

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 16. 9. 2015.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

Zdroj: www.esfcr.cz