Výzva č. 7 IROP - deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

05.10.2015 13:14

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště.

„Pro naše spoluobčany, kteří jsou nuceni využívat sociální služby, je velmi důležité, aby nemuseli být v ústavech, ale dostávalo se jim potřebné péče přímo u nich doma. Díky naší aktuální výzvě se značně rozšíří možnosti v poskytování sociálních služeb. Ať již přímo u klientů doma, nebo v blízkosti jejich obydlí. Podporujeme tak nejen servis a komfort pro ně, ale také jejich zapojení do běžného života,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1,7 mld. Kč.

 

Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.  

 

Výzva č. 7 v rámci   IROP s názvem „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ je aktivitou specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 30. října 2015 do 31. března 2016. 
 
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/