Výzva č. 18 IROP - „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

12.12.2015 19:30

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 10. prosince 2015 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. 

V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 488,75 milionů Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 86,25 milionů Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč. 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. prosince 2015 a ukončen 29. dubna 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2018.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/