Výzva č. 11 IROP - „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“

27.10.2015 17:21

Vyhlášení výzvy č. 11 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ k předkládání žádosti o podporu ze Specifického cíle 2.2: "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání" Integrovaného regionálního operačního programu,
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 27. října 2015 11. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.
 
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 132 000 000 Kč, podíl státního rozpočtu je 0 Kč.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:27. 10. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu:29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:29. 2. 2016
 
 
 
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/