Program překlenovací pomoci 3P

15.03.2016 21:07

V rámci Programu překlenovací pomoci „3P“ poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP) k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

Příjemce podpory:

 • Spolky, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, pracující podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
 • Účelová zařízení církve, pracující podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Příspěvkové organizace, pracující podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Ústavy, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
 • Sociální družstva, pracující od 1. 1. 2014 podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Typy podporovaných projektů:

 • Předfinancování dotačních/grantových prostředků určených pro realizaci projektu na území České republiky v oblastech:
  •  občanská společnost a neziskový sektor,
  •  programy pro děti a mládež,
  •  sociální služby,
  •  vzdělávání,
  •  lidská práva a multikulturní společnost,
  •  ochrana životního prostředí,
  •  sociální podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše NNP, o kterou lze žádat, je 250 000 Kč.
 • Maximální výše NNP, o kterou lze žádat je 1 000 000 Kč.
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: https://www.nros.cz/