PROGRAM PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA BYL DNES SCHVÁLEN EVROPSKOU KOMISÍ

18.05.2015 10:50
 
 
Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,14 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.
Jsem ráda, že schvalování programů pokračuje takto rychlým tempem. Podpora zemědělství a rozvoje venkova patří tradičně k důležitým součástem evropských fondů. Jejich využití nejen pro zemědělské a hospodářské činnosti představuje pro českou ekonomiku impuls pro další rozvoj,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Prostředky z fondů budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení ekosystémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Podporované oblasti

  • Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • Priorita 2:Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařová- ní lesů
  • Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 
  • Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 
  • Priorita 5:  Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 
  • Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
 
Žadatelé mohou v nejbližší době očekávat vyhlášení prvních výzev. 
Aktualizovaný harmonogram výzev na https://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=#Tabs