Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2017

08.11.2016 14:46
Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2017 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků !

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 13. 12. 2016.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Ten bude uzavřen dne 13. 12. 2016 ve 23:59:01 h.

Povinnou přílohou žádosti je Investiční záměr (vzor ke stažení zde: INVESTIČNÍ ZÁMĚR_vzor 2017.docx)

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 13. 12. 2016 do 15:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 13. 12. 2016.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete v informačním materiálu "Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.doc" a investičním programu Program 133710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.doc

 

Zdroj: www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce?source=rss