Pomocí státních dotací je možno mnohé vylepšit i ve veřejném prostoru.

26.05.2015 13:08
 
Státní dotace jsou určeny i na modernizaci a výstavu objektů a infrastruktury v obcích. Z jakých programů je možno čerpat?

Program pro obce

Pro koho je program určen?

O úvěr mohou žádat obce. Obec má povinnost minimálně 20 % zapůjčených prostředků poskytnout jiným vlastníkům bytového fondu na svém území, a to za stejných podmínek, tj. při úrokové sazbě 
3 % p.a., splatnosti 10 let a možnosti předčasně splatit úvěr nebo jeho část.

Co je cílem programu?

Umožnit opravy a modernizace obecního bytového fondu a jiných bytů, bytových a rodinných domů prostřednictvím obcí.

Na co je možné úvěr využít?

Úvěr je možné využít na připojení k veřejným sítím, jimiž se rozumí rozvody vody, plynu, kanalizace, elektřiny včetně vnitřních rozvodů, dále na výměnu oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav odpadních dešťových svodů, opravu vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu, sanace vlhkého zdiva, opravu společných prostor.

Jaké jsou parametry programu?

Garantovaný úrok 3 % p. a. po celou dobu splácení (jedná-li se o úvěr na odstranění následků způsobených povodní, je úrok snížen na 1 % p.a.). Maximální doba splatnosti je 10 let. Úvěr kryje až 50 % vynaložených nákladů.

Kde je možné o program zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

Program výstavby

Předmětem programu je poskytování nízkoúročeného úvěru na výstavbu nájemních bytů a nájemních bytových domů. Nový byt nebo bytový dům může vzniknout formou nové výstavby nebo stavebními úpravami, kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení.

Pro koho je program určen?

O úvěr může žádat kdokoliv bez rozdílu právní povahy. Investiční záměr tak mohou realizovat obce, města, fyzické i právnické osoby. Program rozlišuje dvě skupiny uživatelů – nájemníků, a to:

a)      skupinu vymezených osob (seniory starší 65 let, sociálně či zdravotně postižené obyvatele),

b)     skupinu ostatních.

Co je jeho cílem?

Cílem je umožnit vznik nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, a to prostřednictvím nové výstavby, ale i přestavby a rekonstrukcí existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení.

Na co je možné úvěr využít?

Na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt, dále na výstavbu nájemních bytů či na rekonstrukce a přestavby stávajících objektů.

Jaké jsou parametry programu?

Podmínky úvěru v případě výstavby pro vymezené osoby jsou výhodnější jak z pohledu výše úrokové sazby od 2 % p.a. oproti druhé skupině, kde je úrok nastaven od 3,5 % p.a., tak z pohledu fixace úrokové sazby na celou dobu splácení oproti maximální fixaci úroku na 5 let pro druhou skupinu. Splatnost úvěru je až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy. Výše úvěru nesmí přesáhnout 70 % investice.

Kde je možné o úvěr zažádat?

Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB). Příjem žádostí není časově omezen, zastaví se, až se vyčerpá alokovaná částka úvěrů.

MMR Podpora výstavby technické infrastruktury

Pro koho je program určen?

Jedná se o podprogram z Programu podpory bydlení a příjemcem dotace a současně stavebníkem technické infrastruktury je obec.

Co je jeho cílem?

Rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Více o programu zde 

Na co je možné dotaci využít?

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tisíc Kč / byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v korunách odpovídající částce 200 000 eur v přepočtu kursem devizového trhu, vyhlášeným Evropskou centrální bankou a platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

Kde je možné o program zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Více informací zde 

MMR Podpora výstavby podporovaných bytů

Pro koho je program určen?

Jedná se o podprogram z Programu podpory bydlení a příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území některého z členských států Evropské unie, státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace.

Co je jeho cílem?

Vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Na co je možné dotaci využít?

Na vybudování pečovatelských bytů, vstupních bytů a bytů v Komunitním domě seniorů (KoDuS). Více o programu zde

Kde je možné o dotaci zažádat?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj. Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace se stanovuje ve výzvách k tomuto podprogramu. Více informací zde 

Program EFEKT

Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.

Co je cílem programu?

Cílem programu bylo a je podnítit zájem o úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Jeho prioritou je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

Jaké jsou přednosti programu?

Hraje nezastupitelnou roli v oblastech, které nelze financovat ze strukturálních fondů EU. Nespornou výhodou programu EFEKT 2015 je nižší administrativní náročnost pro žadatele, porovnáme-li to opět s operačními programy, a podpora poskytovaná ex ante, tedy před realizací projektu, která usnadňuje provedení náročnějších úsporných opatření také pro drobné podnikatele a malé obce.

Na co lze program použít?

·         pilotní a specifické projekty (zpracování projektů investiční nebo neinvestiční povahy vyhlášených podle potřeb a požadavků MPO; výběrové řízení bude vyhlášeno samostatně prostřednictvím výzvy na webu MPO),

·         komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,

·         výměna osvětlovacích těles a optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích a areálech; dotace není určena na změnu konstrukčních prvků a kabeláže a realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední dva roky,

·         rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově (dotaci nelze žádat na kotle na biomasu a plyn, tepelná čerpadla a solární systémy z důvodu překryvu s operačními programy OP ŽP, IROP a OP PIK),

·         kurzy a semináře v oblasti energetiky,

·         publikace, příručky a informační materiály v oblasti energetiky (dotace není určena na vydávání periodik, tedy novin či časopisů, a nesmí být použita na vlastní propagaci firemních výrobků),

·         zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,

·         příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting).

Program EFEKT i nadále zůstává jediným dotačním titulem, z něhož je možno čerpat dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.

Kde lze o program zažádat?

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu a vše potřebné o jednotlivých dotačních titulech včetně formulářů a přesného návodu k podání projektů jsou dostupné zde 

OPŽP - Operační program Životní prostředí

Pro koho je program určen?

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace najdete zde 

Co je cílem programu?

Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Jaké jsou jeho parametry?

Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Kde a kdy lze žádat o dotaci?

Na Ministerstvu životního prostředí. Žádosti je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Více informací najdete zde. Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MŽP.

 

Zdroj: www.portalobydleni.cz/zpravy/691-kvetnovy-serial-co-mohu-udelat-pro-svou-obec/