Podpora demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu

02.03.2016 13:18
Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce.
Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). 
Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Rozhodnutím ministryně č. 23/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí. Žádosti je možné podávat od 26.02.2016. 
Ukončení příjmu žádostí: 29.04.2016.
 
Zdroj: www.mmr.cz