Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst - Podprogram 29821300 MFČR

06.11.2017 11:04

MFČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. 

Dotace státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu investičních nákladů na pořízení nebo obnovu stavebních objektů. Žádosti je možné předkládat do 31. 12. 2017.

Více informací/zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300