Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

08.09.2019 14:16

Výzva č. 02_19_077 OP VVV podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

 

Kdo může o dotaci požádat?

 

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • Vysoké školy
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost:
  • spolek, vyjma pobočného spolku
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • nadace nebo nadační fond
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví nebo MŠMT
 • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
 • Zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion

 

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita:

1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

2. Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života

3. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků

4. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence

Volitelná aktivita:

5. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

 

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 500 000 000 Kč  

Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 3: 5 000 000 Kč

Minimální výše výdajů pro aktivitu č. 1 a 4: 20 000 000 Kč

Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Například:

 • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči
 • Osoby podílející se na výchově dítěte
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 

Jak a kdy si zažádat?

 

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 30. 8. 2019 do 27. 11. 2019 do 14:00 hod.

 

ZDROJ