OP PIK Technologie – Výzva VII

05.03.2018 10:23

OP PIK Technologie – Výzva VII

Jedná se o dotace na nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 12. 2. 2018 (10:00:00 hod.) do 14. 5. 2018 (10:00:00 hod.).

Příjemci podpory:

Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem v podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Typy podporovaných aktivit:

Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Forma a výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.

Výše podpory pro malé podniky je max. 45 % celkových způsobilých výdajů, pro střední podniky max. 35 %.

Specifika a omezení:

Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Více info: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-vii/

 Zdroj