MMR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení

21.10.2015 13:23

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů.

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky uvedené v odstavcích 1 až 4: 

1. Jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo vstupního upravitelného bytu1 podle části III. písm. g) činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt. 

2. Jedná-li se o výstavbu Komunitního domu seniorů podle bodu III. písm. g) činí finanční částka max. 650 000 Kč na jeden byt. 

3. Jedná-li se o výstavbu vstupního bytu podle části III. písm. g) činí finanční částka maximálně 550 000 Kč na jeden byt. 

4. Jedná-li se o pořízení bytu podle části III. písm. h) finanční částka na jeden byt je stanovena ve výši max. 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní ceny bytu, nebo ceny bytu dosažené vydražením a odhadní ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 000 Kč na jeden byt.

Příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí).

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 16. října 2015 a končí dnem 30. října 2015. Podmínky pro poskytnutí dotace Žádosti musí splňovat podmínky stanovené ve znění podprogramu, ze kterého žadatel požaduje dotaci. 

Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. 

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.mmr.cz