MMR podporuje vznik komunitních center

13.07.2016 09:19
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.
Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Chceme podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se mohou lidé setkávat, chodit na kulturní či společenské akce nebo se zde vzdělávat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.  V komunitním centru se realizují volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
 
Pro žadatele je z 38. výzvy s názvem „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ připraveno 141 176 471 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. V případě 39. výzvy s názvem „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“ je to 329 411 765 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu, z  toho je 174 073 000 Kč alokace určeno pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč u obou výzev.
 
Obě výzvy se liší pouze územním vymezením, které je podrobně specifikováno v příloze č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.  Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2019.

Více informací k vyhlášené 38. výzvě naleznete zde a k 39. výzvě zde.

Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách https://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/    
 
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz . Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2016 je k dispozici na webových stránkáchhttps://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve čtvrtek 28. července 2016 seminář pro žadatele k 38. a 39. výzvě „Rozvoj infrastruktury komunitních center (v SVL)“ na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11 (vchod z ulice Preslova), Praha 5. Bližší informace jsou zveřejněny zde.