Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu

04.11.2015 15:44

„Cílem této podpory je zvýšení podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit v této oblasti. Česká republika má co nabídnout a musíme nadále pracovat na tom, aby čeští i zahraniční turisté rádi objevovali kouzlo naší země. Tato podpora je logickým vyústěním toho, že oblast cestovního ruchu není podporována z evropských dotací,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Podpora je dále zaměřena na tvorbu nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.  
 
Výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2015 a příjem žádostí začne od 1. prosince 2015 do 15. ledna 2016. Podprogram je zaměřen na 4 oblasti podpory:
 
1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního
a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy věže).

Rozpočet podprogramu v rámci 1. výzvy pro rok 2016 se předpokládá ve výši více než 70 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. Podpora je určena podnikatelským subjektům a obcím (vyjma statutárních měst).

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.mmr.cz