Jedinečná možnost pro podnikatele - nová výzva na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

16.12.2015 16:30

Žádosti o podporu v nově vyhlášené výzvě v programu Technologie OPPIK jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

  • podnikající fyzická a právnická osoba (MSP), která splňuje definici vymezenou Nařízením Komise (EU) 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč
  • míra podpory: v žádosti bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 35% (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
  • podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR v podporovaných regionech
  •  
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/