IROP 2014 - 2020

17.06.2015 14:04

Evropská komise schválila dne 4. 6. 2015  dlouho očekávaný Integrovaný regionální operační program (IROP) pro nové programové období 2014 – 2020. Jedná se již o sedmý schválený program v pořadí.

Do České republiky tak v příštích letech doputují nemalé investice na zabezpečení vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. „Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly či dokonce klesaly„, jak uvádí MMR.Obce, kraje, svazky obcí, neziskové organizace a další žadatelé mohou získat finanční prostředky ve výši až 4,64 mld. EUR, tj. cca 144 mld. Kč.

Oproti minulému období je kladen větší důraz na rozvoj sociálních a komunitních služeb anebo na ekologii. Dotace jsou zaměřeny na to nejpodstatnější, co regiony a obce potřebují a po čem již dlouho volají – zlepšení dopravní infrastruktury(rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejného osvětlení v obcích, atd.), budování cyklostezek (například jejich výstavba a modernizace, budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení, atd.), udržitelnou dopravu ve městech (zvyšování bezpečnosti dopravy např. bezbariérovým přístupem zastávek, zvukovou a jinou signalizací pro nevidomé, zaváděním nebo modernizací informačních systémů pro cestující, využívání alternativních zdrojů nákupem nízkoemisních a bezemisních vozidel využívajících alternativní zdroje paliv, apod.) či podporu sociálního bydlení a služeb (výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení, vybudování zázemí pro terénní služby, ambulantní a pobytové sociální služby – tj. např. terapeutické dílny, azylové domy, sociální podniky, atd.). Značné finanční prostředky budou vynaloženy na snížení energetické náročnosti pro bydlení, konkrétně např. na zateplování, výměnu a rekonstrukce oken, pasivní vytápění a chlazení, rekuperaci, výměnu zdroje tepla za ekologicky šetrné, atd. Příjemci mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami. Pro tento typ podpory se uvažuje o možnosti využití finančního nástroje, tj. zvýhodněných úvěrů.

Žadatelé mohou podávat své projektové žádosti v rámci IROP od druhé poloviny tohoto roku, kdy budou postupně vyhlašovány první výzvy. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). O problematiku čerpání prostředků z unijní pokladny se stará Ing. Klára Dostálová, která působí jako první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Integrovaný regionální operační program je pro programové období 2014–2020 nástupcem Regionálních operačních programů (ROP) a Integrovaného operačního programu (IOP) z předešlého období a navazuje na programy předchozích let podporující konkurenceschopnost našich regionů, měst a obcí a urychlující jejich rozvoj. Je druhým největším program v České republice co do objemu spravovaných finančních prostředků. Je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je rozdělen do čtyř hlavních oblastí.

Pro obce a města jsou připraveny dotace v těchto oblastech: Doprava: terminály, telematika, bezpečnost, cyklodoprava, nízkoemisní vozidla; Sociální oblast: podpora komunitní péče, infrastruktura pro sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení, sociální podniky; Zdravotnictví: zvýšení kvality vysoce specializované a návazné péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče; Školství: Infrastruktura pro předškolní, základní (pouze v klíčových kompetencích), střední a vyšší odborné (pouze sociálně vyloučené lokality, pouze v klíčových kompetencích) a celoživotní vzdělávání (pouze v klíčových kompetencích); Kultura:revitalizace památek (pouze NKP, UNESCO nebo kandidáti na seznamu UNESCO), sbírkové a knihovnické fondy; Veřejná správa: eGovernment, kybernetická bezpečnost, informační a komunikační systémy; Územní plánování: pořízení územních plánů/studií (pouze ORP).

Podnikatelé mohou využít dotací v oblastech: Doprava: terminály, telematika, bezpečnost, cyklodoprava, nízkoemisní vozidla; Sociální oblast: sociální podniky; Zdravotnictví: zvýšení kvality vysoce specializované a návazné péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče; Školství: Infrastruktura pro předškolní, základní (pouze v klíčových kompetencích), střední a vyšší odborné (pouze sociálně vyloučené lokality, pouze v klíčových kompetencích) a celoživotní vzdělávání (pouze v klíčových kompetencích); Energetické úspory v sektoru bydlení: zateplování, vytápění a ohřev vody, ekologické zdroje; Kultura:revitalizace památek (pouze NKP, UNESCO nebo kandidáti na seznamu UNESCO), sbírkové a knihovnické fondy.

Pro nestátní neziskové organizace jsou určeny zejména tyto oblasti podpory: Sociální oblast: podpora komunitní péče, infrastruktura pro sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení, sociální podniky; Zdravotnictví: zvýšení kvality vysoce specializované a návazné péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče; Školství: Infrastruktura pro předškolní, základní (pouze v klíčových kompetencích), střední a vyšší odborné (pouze sociálně vyloučené lokality, pouze v klíčových kompetencích) a celoživotní vzdělávání (pouze v klíčových kompetencích); Energetické úspory v sektoru bydlení: zateplování, vytápění a ohřev vody, ekologické zdroje.

Dobrou zprávou pro všechny typy žadatelů jsou novinky v administraci, mezi něž patří přehlednější systém, všechnyzákladní informace dostupné na jednom místějasnější formulace pravidel pro žadatele a příjemcejednotný informační systém, kdy vše bude dostupné online, nižší administrativní zátěž žadatelů, jelikož veškerá komunikace půjde elektronickou formou, přehled výzev dostupný s předstihemjasná pravidla realizace anebo jasně definované sankce při porušení pravidel.

 

Zdroj:  www.dotacni.info/