Informace Ministerstva pro místní rozvoj - programy podpory na rok 2017

08.12.2016 13:34
Přehled národních programů Ministerstva pro místní rozvoj:
Motivační program na podporu cestovního ruchu

Ministryně Karla Šlechtová představila nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.

Pro žadatele je připraveno 300 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017.

„Novým programem se snažíme zvýšit konkurenceschopnost destinací a zlepšit socioekonomické přínosy turismu. Novinkou je zejména možnost financovat různé projekty zaměřené na marketing a také nadregionální aktivity,“ uvedla KarlaŠlechtová. Cílem programu je navýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionálních destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích (např. realizace navigačních systémů pro hendikepované osoby, podpora lepší vybavenosti turistických tras, rozvoj udržitelného cestovního ruchu…) a v neposlední řadě také podpora investičních příležitostí, rozvoj malého a středního podnikání a zaměstnanosti v regionech. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.

Příjemcem mohou být dle jednotlivých dotačních titulů samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí), či jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé turistických infocenter, oblastní destinační společnosti, nevládní neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu, podnikatelé v cestovním ruchu, apod.

Zařízení pro předškoláky

MMR vyhlásilo dvě výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku.

Rovněž jde o to, aby se umožnilo rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované Integrovaných plánů rozvoje území v aglomeracích, které si podporu předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2016.

V těchto výzvách jsou podporované stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně stavebních úprav stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Všechny další podrobnosti jsou uveřejněny spolu s výzvou ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Projekty mohou být realizovány na území Pražské (vyjma území hlavního města Prahy) a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace. Na výzvu pro projekty zařazené pod IPRÚ, mohou být realizovány projekty na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Jihlavy a Zlína. Tady bude podpora poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle školského zákona a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Příjemci podpory mohou být zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty. Příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2022.

Podpora bydlení

Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun. Ve čtyřech podprogramech lze žádat MMR o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů.

Výzva bude otevřena až do třicátého prosince, žadatelé by však rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu. „Dotace budou poskytovány na zvýšení dostupnosti bydlení a také jeho kvalitu. V praxi to pak bude znamenat, že obce mohou získat podporu na výstavbu a rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury nebo třeba na úpravu odpočinkových a rekreačních ploch na sídlišti,“ uvedla ministryně KarlaŠlechtová.
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do podatelny ministerstva. Projekt je nutné podat nejpozději do 30. 12. 2016.

Obnova po živelních pohromách

Na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách přispěje MMR 50 milionů korun. Žadatele mohou své žádosti podávat do 30. 12. 2016.

Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora regionů“. Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % (obec), 40% (kraj) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Žádosti lze posílat do 30. 12. 2016.

Celosvětová konference o bydlení

Ministryně Karla Šlechtová byla zvolena viceprezidentkou celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst.

V ekvádorském hlavním městě Quito v říjnu sešlo přes padesát tisíc účastníků třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, aby přijali cíle a závazky na příštích 20 let. Delegace členských států OSN zvolily jako prezidenta summitu Raffaela Correa, prezidenta Ekvádoru, Viceprezidentkou byla zvolena česká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Summit zahájil generální tajemník OSN Pan Ki-mun (viz foto).
Čtyřdenní summit OSN o bydlení a rozvoji měst, jehož cyklus je dvacetiletý, je mimořádně významnou akcí, v jejímž závěru bude přijat dokument „Nová agenda pro města“. Jeho obsah se vyjednával téměř dva roky a Česká republika se na tomto procesu aktivně podílela, byla jedním z 10 členů v Byru Přípravného výboru konference a uspořádala v březnu 2016 v Praze největší přípravnou konferenci „Evropský Habitat“. Výstupy z pražské konference byly zapracovány do textu závěrečného dokumentu.

Podpora revitalizace území

MMR vyhlašuje výzvu z národních dotací z programu Podpora revitalizace území. Obce tak mohou získat dotaci na demolici chátrajících budov. Alokace na příští rok činí přes sto milionů korun. Žádosti lze podávat do 30. 12. 2016.

Dotace pomůže obcím s řešením vylidněných a zdevastovaných budov, které dříve sloužily pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení a nachází se v nevyhovujícím technickém stavu. Nově je oprávněným žadatelem i obec spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita. Reaguje se tím na to, že ohniska sociálních problémů mohou zasáhnout i širší region. Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora revitalizace území“. Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
Podávat žádost může obec, které má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území SVL. Dotace bude poskytována až do výše 80 % (min. 300 tis. a max. 5 mil. Kč) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Obnova a rozvoj venkovských oblastí

Od 18. října lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či na projekty spolupráce obcí. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat až do 30. prosince 2016.

„Život na venkově má svůj specifický ráz. Obdivujeme tradice jednotlivých regionů, ale to zdaleka nestačí. Starostům zejména těch menších obcí je třeba také finančně pomáhat s investicemi. Proto opět vyhlašujeme program obnovy a rozvoje venkova,“ uvedla ministryně pro místnírozvoj Karla Šlechtová.
V příštím roce tak MMR podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních komunikací je připraveno 250 milionů korun, na obnovy drobných sakrálních staveb v obci je to 35 milionů korun, na podporu zapojení generací do komunitního života v obci 178 milionů korun, na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 7 milionů korun a vítězové soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.
Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80% uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu.

Pořízení územních plánů

MMR vyhlásilo 17. 10. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“.

Pro žadatele je připraveno dvacet milionů korun a žádosti o podporu je možné podávat do 30. prosince 2016.
Po zkušenosti z výzvy pro rok 2016, kdy zájem o dotace na územní plány byl obrovský, se opět vyhlašuje tato výzva na pomoc malým obcím v jejich územním rozvoji. Dotace je zaměřena na zpracování územních plánů obcí. Mezi uznatelné náklady patří zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání a zpracování návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností a hl. město Prahu). Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč.

Čerpání evropských fondů

Česká republika nevybočuje v čerpání evropských fondů z průměru východoevropských zemí. Podle aktuálních statistik je ČR na druhém místě v čerpání Evropského sociálního fondu z osmi nově přistoupivších zemí Unie, v Kohezním fondu je na šestém místě.

Hůře než Česká republika je na tom v čerpání sociálního fondu Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Slovinsko, v kohezním fondu naopak vítězně vede Maďarsko. Celkově vyčerpala ČR z peněz Evropské unie pro sociální účely 25,3% z možné částky, Bulharsko 30,5%, ale Slovinsko jen 6% a Rumunsko 2%. Výše čerpání v porovnání s minulým obdobím je zhruba stejná jako čerpání minulých vlád bez ohledu na politické zaměření. Z pohledu prvních výzev nového programového období jsme na tom lépe, než v předcházejícím období. Také při porovnávání s ostatními evropskými zeměmi je Česká republika zhruba ve středu pomyslného „pelotonu úspěšnosti“ čerpání.

Metodika k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

MMR v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Metodiky pomohou zadavatelům využít nový zákon o zadávání veřejných zakázek na maximum. Jsou psány jednoduše a přehledně. Navíc je zejména drobným zadavatelům, tedy starostům měst a obcí, k dispozici i speciální infolinka a e-mail. Metodiky jsou rozděleny na procesní, popisující vlastní postupy v zadávacích řízeních, dále metodiky formální, jejichž účelem je zadavatelům pomoci s formálními aspekty pomocí vzorů a metodiky speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Dále jsou uveřejňovány oborové metodiky, např. sociální, šetrné (zohledňující ekologické aspekty) a v rámci spolupráce s profesními organizacemi vznikají v současné době metodiky např. v oblasti stavebnictví, ICT zakázek a projektových prací.
 
Zdroj:www.mmr.cz