Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

03.10.2016 16:54
VÝZVA  Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o podporu  v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018.  

 Program: 

133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky (dále jen „program 133 310“)

Správce programu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)

Typ výzvy:       kolová

Cíl výzvy:

1. Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm. Dotaci lze poskytnout rovněž na projekt právnické osoby vykonávající činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.

2. Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí (dotaci lze poskytnout i základní škole plně organizované).

3. Podpora rozvoje výukových kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy. Dotaci lze poskytnout pouze na novostavbu mateřské školy.

Příjemci dotací:

  • obec nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen „obec“) zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby,
  • dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazek obcí“)  zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  •  školské právnické osoby - zřizované svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Harmonogram výzvy:

Vyhlášení výzvy:                                                           1. 9. 2016

Termín předložení podkladů:                                       31. 10. 2016

Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí:             15. 2. 2017

Termín ukončení realizace projektu:                        31. 8. 2018

 

Celková disponibilní částka dotace:                           300 mil. Kč

Zdroj:                                                                          státní rozpočet kapitoly MŠMT

Limit poskytnuté dotace:

-          minimálně                                                            2 mil. Kč

-          maximálně                                                         30 mil. Kč

Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace:*)

-          15 % z celkových nákladů akce,

-          30 % z celkových nákladů akce za předpokladu, že součástí projektu bude rovněž výstavba tělocvičny.

 

Zdroj: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol?highlightWords=fond+rozvoje+kapacit