Dotace pro podnikatele na nákup nových strojů, je však třeba jednat takřka bleskově...

27.08.2015 10:48

 

Ministerstvu průmyslu a obchodu zůstaly nevyčerpané prostředky z programového období 2007-2013, rozhodlo se tak ještě na poslední chvíli vyhlásit 4. prodloužení výzvy z programu Rozvoj. Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu tak mohou získat až 30.000.000 Kč dotaci na nákup nových strojů a zařízení. Projekty je však nezbytné kompletně zrealizovat i proplatit do konce roku 2015. 

                                                        

Předmět dotace:

 

1.  Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšujících efektivitu procesů.

2.  Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost.

3.  Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení.

 

Termín podání žádosti od 17. 8. do 19. 10. 2015 (12 hod). 

Příjemcem podpory může být podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici MSP.

Dotace je poskytována v rozmezí 1 000 000 – 30 000 000 Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky.

 

Podpora je určena žadatelům, kteří jsou schopni promptně předložit své projekty, u nichž musí garantovat schopnost jejich realizace (včetně plateb dodavatelům za dodané technologie stvrzené výpisem z účtu) nejpozději do 31. 12. 2015, přičemž konečný termín pro předložení žádosti o platbu je 15. 1. 2016.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat zde.

 

Zdroj: www.mpo.cz/dokument161238.html