Celkem 1,5 miliardy korun pro střední a vyšší odborné školy. IROP vyhlašuje nové výzvy

23.05.2016 15:20
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.
Obě výzvy se zaměřují na vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souvislosti na budoucí pracovní uplatnění na trhu práce. V podpoře se zaměřujeme především na rozvíjení komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy či na technické a řemeslné obory. Chceme takto přispět ke zlepšení připravenosti žáků a studentů na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
Jak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“, tak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.
Podpora může být poskytnuta na rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); budování bezbariérovosti škol. Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz    . 
„Typickým příkladem projektu může být rekonstrukce strojírenské dílny pro střední průmyslovou a odbornou školu a její vybavení, nebo například nástavba v podkroví budovy gymnázia za účelem vybudování odborné učebny pro cizí jazyk a laboratoře chemie,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce pro evropské programy Zdeněk Semorád.   
Příjemci podpory mohou být školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu. Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 393 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování (žadatel a státní rozpočet) činí max. necelých 70 mil. Kč. U výzvy Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) je to 917 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování (žadatel a státní rozpočet) činí téměř 162 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt na 1 projekt 1 mil. Kč a maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 60 mil. Kč.  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 30. června 2016 do 18. listopadu 2016. 

Více informací k vyhlášené výzvě Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociální vyloučené lokality, naleznete zde a k výzvě Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL), která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nachází SVL na tomto odkazu. Podpora je tedy cílena do celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve středu 9. června 2016 seminář pro žadatele k 32. výzvě „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ a 33. výzvě „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1. Bližší informace spolu s registračním formulářem jsou zveřejněny zde
 
Zdroj: https://dotaceeu.cz/