2. výzva Operačního programu URBACT III byla vyhlášena

08.04.2016 10:34
2. výzva Operačního programu URBACT III pro Implementační sítě byla vyhlášena. K této výzvě proběhl na Ministerstvu pro místní rozvoj dne 30. 3. 2016 informační den pro potencionální příjemce, který se těšil velkému zájmu.
Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst. Těžištěm programu je spolupráce měst v mezinárodních sítích, ve kterých města pracují na řešení společných výzev, a to s pomocí místních podpůrných skupin v každém z měst.

Cílem druhé výzvy OP URBACT III je založení tzv. Implementačních sítí, ve kterých budou partnerská města sdílet zkušenosti se specifickými výzvami, jež přináší implementace jejich strategií. Výzva je vhodná pro strategie ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (Integrované plány rozvoje území), ale je možné se zapojit i se strategií jiného druhu.